Student services

ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ The American School of Bangkok ศูนย์บริการนักเรียนของ ASB Green Valley Campus ได้ให้การสนับสนุนแก่นักเรียน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนและด้านอาชีพ ฝ่ายบริการกิจการนักเรียนของโรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการเลือก ตลอดจนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และการขอทุนการศึกษาโดยจะมีการประเมินด้านวิชาการ ประเมินส่วนบุคคลทั้งทางด้านทักษะความสามารถ ศักยภาพ และความมุ่งมั่น เพื่อส่งเสริมนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ฝ่ายบริการนักเรียนของเรายังทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ  เพื่อรองรับนักเรียนที่มีปัญหาส่วนตัว ทั้งทางด้านสังคมและอารมณ์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสนับสนุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

ฝ่ายบริการการศึกษาได้ริเริ่มโครงการ Advisory Program เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การให้นักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 ได้ทำการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ โดยทางเราจะมีการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ และมหาวิทยาลัยสุขภาพ รวมถึงสติ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการของเด็กนักเรียนโดยแต่ละระดับชั้น จะมีหัวข้อหลักในการสอนที่ครอบคลุมเหมือนกัน แต่จะมีการพูดถึงหัวข้อเฉพาะตามระดับชั้นต่างกันไป

 

​​​​​​​​​​​​​​

แผนกแนะแนวศึกษาต่อ

หลักสูตรนี้มีไว้เพื่อช่วยให้นักเรียนให้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องผ่านกระบวนการแนะแนวต่าง เพื่อเตรียมความพร้อมพวกเขาสู่มหาวิทยาลัยที่เลือกอย่างดี แผนกให้คำปรึกษาของโรงเรียนจะพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนเพื่อช่วยเลือกมหาวิทยาลัยให้ โดยจะช่วยเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมกับแต่ละคนมากที่สุด เราจะช่วยสำรวจมหาวิทยาลัย และช่วยฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ และเตรียมตัวให้นักเรียนสามารถเติบโตไปในสังคมมหาวิทยาลัยได้ เมื่อพวกเขาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เราจึงอยากใช้โอกาสนี้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ BridgeU ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ใช้ในการเตรียมตัว ติดตาม และช่วยเหลือนักเรียนในการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยตลอดจนสำรวจโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ ผ่านงานแฟร์และการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

การเรียนทางด้านสังคมและอารมณ์

The Social-Emotional Learning (SEL) เป็นหลักสูตรให้คำปรึกษาที่ 
The American School of Bangkok แบบจำลอง SEL สร้างขึ้นจากการวิจัยของ 
The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

SEL คือการรับรู้และจัดการกับอารมณ์ มีการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ รู้จักดูแลและห่วงใยผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สุขภาพ

นอกจากนี้ นักเรียนจะมีชั้นเรียนทางด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกาย และวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการเล่นสนุก อย่างปลอดภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพ เรียนรู้การตัดสินใจเลือกสิ่งของหรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพ ชั้นเรียนทางด้านสุขภาพจะทำควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิและ SEL 

อธิปรายเรื่องมหาวิทยาลัย

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อของเรา มีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในต่างประเทศ  และทางเลือกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ นอกจากนี้เรายังได้เข้าร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิดีโอเพื่อรับฟังหลักสูตร โครงการต่างๆ และรับข่าวสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลความช่วยเหลือทางการเงิน ทุนการศึกษาของนักเรียน และอื่นๆ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

แผนกสนับสนุนการเรียนรู้

The American School of Bangkok ได้ดำเนินการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนหลัก มีการสนับสนุนดูแลไม่เพียงจากครูในชั้นเรียน แต่มีครูจากแผนกสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย โดยโรงเรียนมีครูสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะสำหรับทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น ชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย คุณครูจะมุ่งเน้นการสนับสนุนนักเรียนทุกคนของASBGV โดยมีการใช้สื่อการสอนต่างๆตามความเหมาะสมให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนแต่ละคน

ครูผู้ดูแลฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้จะให้การสนับสนุนนักเรียนในห้องเรียนหลัก หรือบางครั้งอาจจะมีการดึงแบ่งนักเรียนออกมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ขึ้นอยู่แต่ละชั้นเรียน โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ของระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย นักเรียนจะได้รับทักษะ เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มกับคุณครูฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ นักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนการสนับสนุนการเรียนรู้จะได้รับ  Individualized Education Plan (IEP) IEP จะแสดงให้เห้นถึงเป้าหมายของนักเรียน คุณครูฝ่ายสนับสนุนการศึกษาจะปฏิบัติตาม IEP ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนด้านการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา