Advanced Placement (AP) & International Baccalaureate (IB) Programs

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร Advanced Placement (AP) หรือ International Baccalaureate (IB) ได้

หลักสูตร Advanced Placement เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท้าทายตัวเองกับความเข้มข้นของการเรียนมากขึ้น เทียบเท่ากับหลักสูตรระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักเรียนที่
ต้องการความเข้มข้นทางด้านวิชาการเพิ่มเติมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในโปรแกรม  AP Capstone Diploma Program และ AP International Diploma Program โดยนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโปรแกรมจะได้รับประกาศนียบัตร Capstone Diploma หรือ International Diploma

แทนที่จะสอนแค่เนื้อหาตามรายวิชา  การเรียนหลักสูตร AP (การเรียนแบบสัมมนา AP + การวิจัย AP) 
จะพัฒนาทักษะของนักเรียน ในการวิจัย การวิเคราะห์ การโต้แย้งตามหลักฐาน ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเขียน และการนำเสนอ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรสองปีนี้จะได้รับหนึ่งในสองประกาศนียบัตร AP Capstone  โดยนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไปหรือสูงกว่าในวิชาสัมมนาAPและการวิจัย AP และการในการสอบAPอื่นๆอีก4วิชาจะได้รับ AP Capstone Diploma™  ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนน 3 คะแนนหรือสูงกว่าในการสัมมนาAPและการวิจัยAP แต่ไม่ได้สอบ APเพิ่มเติม4วิชาจะได้รับ AP Seminar and Research Certificate ™

 

​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​

ASBGV ยังมีหลักสูตร AP International Diploma นักเรียนสามารถศึกษาทั้งหลักสูตร AP Capstone และ AP International Diploma ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเหนือจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร AP International Diploma เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้และสามารถทำคะแนนสอบ AP ได้ถึง 3 คะแนนหรือสูงกว่าจากการสอบ 5 ครั้งขึ้นไป ในหมวดหมู่วิชาที่ลงทะเบียนไว้นั้น ะได้รับประกาศนียบัตรนี้ AP International Diploma ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีคะแนนสอบยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างน้อยสองภาษา โรงเรียนASBGV ได้เสนอหลักสูตรในเนื้อหาที่หลากหลาย (วิชาภาษาต่างๆ วิชาที่ส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และวิชาSTEM) ไม่ว่าจะในชั้นเรียนปกติ หรือวิชาอิสระ นักเรียนของเรามีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรนี้

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

The American School of Bangkok Green Valley ยังอยู่ระหว่างการนำหลักสูตร International Baccalaureate (IB) มาใช้เพื่อมอบโอกาส และความก้าวหน้าให้แก่นักเรียน ซึ่งระบบนี้จะช่วยผลักดันเด็กนักเรียนของเราไปสู่การเรียนที่ดีขึ้น ในปี 2565 โรงเรียน ASBGV จะเปิดตัวนักเรียนกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) Diploma Program (DP) โดยระบบ IB และ DP เป็นโปรแกรมที่ได้รับการประเมินสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปี และได้รับการยอมรับอย่างสูงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่สมดุล เอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับนานาชาติ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2019 มีโรงเรียนเพียง 3,421 แห่งที่เปิดสอนในระบบ DP จาก 157 ประเทศทั่วโลก และ ASBGV ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมระบบการศึกษาดังกล่าวนี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​