การฝึกสติ Mindfulness

ประโยชน์ของการฝึกสติ ในรูปแบบMindfulness

ในสังคมปัจจุบัน จากงานวิจัยต่างๆ เราจะสามารถเห็นว่าประโยชน์ของการฝึกสตินั้นได้ผลจริง นิตยสาร Time ได้นำเสนอคำผลวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลเชิงประสาทวิทยาศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิด และส่งผลกระทบต่อร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ บริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น Google, Bose, Apple และ Goldman Sachs ล้วนแล้วแต่มีการฝึกสติและสมาธิภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจัก รออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน พวกเขามีใช้การฝึกสติเข้ามาส่วนร่วมในการเรียน โดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยา กีฬา และการแพทย์

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับการฝึกสติจากครูสอนในวิชาฝึกสติที่โรงเรียนASB Green Valley เป็นประจำ การฝึกสติจะทำให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ซึ่งก่อให้เกิดการเอาใจใส่และความเมตตาต่อกัน เราสอนให้นักเรียนรักและเคารพพ่อแม่และครู เราดูแลพวกเขาให้กลายเป็นผู้นำที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรารับฟังนักเรียนของเราเสมอ และเราเน้นทักษะการฝึกสติ 3 ประการดังต่อไปนี้:

 

การคิดอย่างมีสติ

ทุกคนควรตระหนักถึงความคิดของตนเองได้ การมีความคิดในแง่ดี เป็นเชิงบวกนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพจิต การก่อตัวทางจิตคือความรู้สึก การรับรู้ และประสบการณ์ การรู้จักเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นความคิดเชิงบวก แสดงว่าคนเหล่านั้นกำลังทำฝึกการคิดอย่างมีสติอยู่"

การพูดอย่างมีสติ

ทุกคนควรตระหนักรู้ว่าควรพูดในเวลาไหน และพูดอย่างไรให้เหมาะสม เมื่อคนเหล่านั้นพูดด้วยเจตนาเชิงบวก และหลีกเลี่ยงการพูดเพื่อทำร้ายผู้อื่น แสดงว่าคน เหล่านั้นกำลังฝึกการพูดอย่างมีสติ

​​​​​​​

การฟังอย่างมีสติ

ทุกคนตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น เมื่อเรารู้จัก รับฟังผู้อื่น โดยไม่พูดแทรก รับฟังด้วยความเอาใจใส่ แสดงว่าคนเหล่านั้นกำลังฝึกการ ฟังอย่างมีสติ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนฝึกสติที่โรงเรียน ASB Green Valley กรุณาคลิกที่ภาพ