หลักสูตร

The American School of Bangkok’s Green Valley Campus (ASBGV) เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 12 ที่เปิดสอนหลักสูตรอเมริกัน มีมุมมองในระดับสากลและสร้างสรรค์ หลักสูตรของASBGVเป็นไปตามพื้นฐานของ Common Core และ Next Generation Science Standards มุ่งเน้นไปที่การเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีข้อมูลข่าวสาร เป็นนักคิดที่มีแรงบันดาลใจในตนเอง และผู้นำเสนอความรู้และการค้นพบที่มีความสามารถ นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้อ่าน เขียน ค้นคว้าทดลอง และสร้างโครงงาน ครูผู้สอนของโรงเรียนล้วนเป็นครูที่มีความสามารถและประกาศนียบัตร และได้รับการฝึกฝนทางด้านสาขาวิชานั้นๆ มาแล้ว

วิธีการเรียนรู้ของASBGVนั้นยึดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ โดยให้การศึกษาที่กว้างและสมดุลพร้อมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับอนาคตในปีต่อๆไป โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการสอนแนวอเมริกันที่เข้มข้น ทั้งทางด้านวิชาการ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และภาษา และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในอนาคต ทางโรงเรียนASBGV ได้มีการวางแผนหลักสูตรวิชาเลือกมากมายที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับวิชาหลัก และตัวเลือกอาชีพของนักเรียน วิชาเหล่านี้รวมถึงการประกอบการทางด้านธุรกิจ การเรียนทางด้านการรตลาด เศรษฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ การละคร หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสและทางเลือกมากขึ้น

การเรียนทางด้านเทคโนโลยีนั้น เป็นการเรียนที่ได้รับการบูรณาการอย่างมากในทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มมิติทางการศึกษาที่ทันสมัยและล้ำสมัยให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนASBGV ได้จัดให้มีศูนย์การวิจัยและการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการวิจัย มีเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ และการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ โดยการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ และเทคโนโลยีนั้นจะช่วยสนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ