วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียน The American School of Bangkok,Green Valley Campus มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในชุมชนการศึกษานานาชาติ โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากเราจะได้รับการสอน ให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ มีอิสระในการเรียนรู้ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี

พันธกิจของโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในสังคมที่มีความเอิ้ออาทร มีความหลากหลาย และเคารพซึ่งกันและกัน เราได้จัดเตรียมพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้อย่างมีสติ ทักษะและค่านิยมที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบในชุมชนโลก

school motto

"โรงเรียนแห่งผู้นำ"

นักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้นำจากการทุ่มเทให้กับเพื่อนนักเรียน กับโรงเรียน และกับชุมชน นักเรียนของเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่มีความใส่ใจในด้านวิชาการ จากการเป็นอาสาสมัครให้กับชุมชน และจากการเป็นส่วนร่วมในทีมกีฬา ชมรม และกิจกรรมหลังเลิกเรียนต่างๆ

ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของ The American School of Bangkok มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • เราจะทำการวางรากฐานทางความสัมพันธ์ของสังคมในหมู่นักเรียน รวมถึงความรักที่มีต่อครู เพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ และโดยเฉพาะครอบครัว
  • เน้นความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนในสาขาศิลปะและวิทยาศาสตร์
  • เราอยากมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และส่งเสริมความสำเร็จด้านกีฬาของนักเรียน
  • เราเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต และส่งเสริมความเป็นพี่น้องระหว่างนักเรียน เพื่อให้เติบโตไปสู่โลกภายนอก
​​​​​​​