Deep Environmental Education Program (DEEP)

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนี้

DEEP เป็นโปรแกรมการเรียนระยะยาวที่ผสมผสานวิทยาศาตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6-12 หลักสูตรนี้รวมวิทยาศาสตร์แบบสหวิทยาการที่ต้องลงมือปฏิบัติ และการฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดล็อกความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของนักเรียนและความหลงใหลในมหาสมุทร

หลังจากเข้าร่วม DEEP นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ชีวิตจริงในการวิจัยทางทะเลและการดำน้ำ รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยปูทางสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล และนักวิจัยภาคสนามทางทะเล นักเรียนจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการถามคำถาม กำหนดปัญหา และดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบนโลก

นักเรียนจะเริ่มต้นการเรียนด้วยการศึกษาหลักการ 7 ประการของการรู้ในมหาสมุทร การศึกษาพื้นฐานนี้นับเป็นความรู้ที่เป็นกระดูกสันหลังในการทำความเข้าใจ ว่าเราทุกคนเชื่อมต่อกับมหาสมุทรได้อย่างไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อกันและกัน จากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปะการังและผู้อยู่อาศัยที่น่าทึ่งของพวกมัน เช่น ปลาต่างๆ และเริ่มเข้าใจปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโครงการ DEEP นักเรียนจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเลและมีใบเบิกทางที่ดีในการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้ อยากดำน้ำจะช่วยสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง และความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักเรียนจะได้สำรวจตนเอง และเรียนรู้พื้นฐานที่จะก้าวเดินต่อไปในฐานะนักดำน้ำ และผู้เชี่ยวชาญด้านทะเล พวกเขาจะมีโอกาสที่จะได้ทำการสำรวจใต้น้ำ สำรวจซากเรือ ศึกษาการเพาะปะการัง และกลายเป็นนักธรรมชาติวิทยา หรือช่างถ่ายภาพใต้น้ำได้